PPP: a három fő emberi hajtóerő

Ez a három hajtóerő komoly kihívást jelent a spirituális emelkedés során. Ezek tulajdonképp játékcélok, amik fontossága megváltozik a meditáció során és csak a visszatérésnél kerülnek újra jelentőségükre. Ez a holo sugárzó segít benned rendezni ezek mindenkori jelentőségét. 

A Pénz egyrészről a szabadságot biztosítja, másrészről kiváló arra, hogy megkeresésével eltöltsd az időt. Igen, én is egyetértettem veled egészen addig, amíg meg nem tudtam, mivel töltik az idejüket ott, ahol nem létezik a pénz, de szabadság sem. Azzal továbbra is egyetértek, hogy ha tényleg komolyan akarsz meditálni, el kell engedned a fontosságát. Valamint azzal is, hogy nagy az ereje, ha nincs meg a szükséges érettség.a kezelésére. Sok félreértés övezi és sok problémát okoz a spirituális határvidéken, de a kérdés előttem még nem volt rendezve, mert senki sem jutott innen el oda, hogy érdemben képviselhesse.

A Pina/Pénisz ereje olyan nagy, hogy engem is végig kísért a meditációim során és csak akkor szabadultam tőle, amikor elérve az 50 évet átértékeltem magamban a párkapcsolat célját. Előszeretettel alkalmazzák a mágiában otthon lévők, ezért akinek a fizikai teste meditál, közben is folyamatosan érhetik ilyen hatások. Egy meditáló ember (ha komolyan csinálja) nem szexel, ugyanis az közvetlen energiatöltés is egyben és egy meditáló ember célja ezzel ellentétes. Párkapcsolatban pedig azért nehéz ezt csinálni, mert ha változol, a partnerednek is változnia kell, vagy teljes mértékben tolerálnia téged. Ha ezek nem történnek meg, a kialakuló feszültség tönkreteheti a meditációt.

A Pozíció igazi kihívást jelent, mert konkrét hatalmat ad mások felett és ez különösen a spirituális mestereket fenyegeti. Az ember társas lény, ami társadalmakat szervez. Így alakul ki a hierarchia, vagyis az alá- és fölérendeltség intézménye. Nehéz függetleníteni magad ettől akkor, ha a hétköznapi életedben hierarchiában élsz és akkor is, ha találkozol a spirituális hierarchiával. Azok a lények, akik téged vezetnek a te szemedben olyan feudális szintet értő segítők, akik egészen mást tanultak a pozícióról, mint te. Az ő szemükben a pozíció egyáltalán nem egy szabadon elérhető dolog és nem is fognak téged érteni. De most már nem is kell, elég ha én értelek.


Ezek azonban elérhető célok. Mi történik azzal az emberrel, akinek nincsenek sem anyagi, sem párkapcsolati gondjai és meg van elégedve a pozíciójával? Akkor lép be a negyedik P, ez pedig a Perverzió. Ami felé akkor fordul az ember igazán, ha biztosítja kiélésének feltételeit. A pénz sem változtatja meg az embert, csak felszínre hozza valós természetét. Ez egy olyan kérdéskör, ami akár szintekkel is meg tud különböztetni embereket.


PPP: the three main human drivers

These three driving forces pose a serious challenge during spiritual ascension. These are actually game goals that change in importance during meditation and only regain their significance upon return. This holo radiator will help you sort out their current significance. 

Paper, on the one hand, provides freedom and, on the other hand, is great for spending time finding it. Yes, I also agreed with you until I found out because they spend their time where there is no money but no freedom. I still agree that if you really want to meditate seriously, you have to let go of its importance. As well as having great strength if you don't have the necessary maturity. It is surrounded by many misunderstandings and causes many problems on the spiritual frontier, but the issue has not yet been resolved before me because no one has come from here to represent it on the merits.

The power of Pussy / Penis was so great that it accompanied me throughout my meditations and I only got rid of it when I reached the age of 50 and re-evaluated the purpose of the relationship within myself. It is preferred by those at home in magic, so anyone whose physical body is meditating may be constantly exposed to such effects. A meditating person (if you do it seriously) does not have sex, because the direct charge of energy is also in the opposite purpose of a meditating person. And in a relationship, it’s hard to do this because if you change, your partner will also have to change, or fully tolerate you. If these do not happen, the resulting tension can ruin the meditation.

The Position is a real challenge because it gives concrete power over others and it threatens spiritual masters in particular. Man is a social being that organizes societies. This is how the hierarchy build, that is, the institution of subordination and superiority is formed. It’s hard to detach yourself from this when you live in a hierarchy in your everyday life and even when you encounter a spiritual hierarchy. The beings who lead you in your eyes are helpers with a feudal level who have learned something completely different about the position than you do. In their eyes, position is not a freely available thing at all and they won’t even understand you. But you don't have to, I understand.


However, these are achievable goals. What happens to a man who has no financial or relationship problems and is happy with his/her position? Then the fourth P enters, and this is the Perversion. Which one really turns to if one provides the conditions for his/her luxuriate. Money does not change a person either, it only brings his/her real nature to the surface. This is an issue that can even differentiate people by levels.